Referat af ordinær generalforsamling i
            Ishøj svømmeklub d. 30. Marts 2017
 
  1. Christian Irgang-Dahlin blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt i overensstemmelse med vedtægterne.
 
  1. Formandens skriftlige og mundtlige beretning blev godkendt uden yderligere spørgsmål
 
  1. Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for 2016. Samt budgettet for 2017. Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger. Budgettet for 2017 afspejler at forårssæsonen 2017 er startet senere pga. renovering af svømmehallen er trukket ud. Samt at medlemstilskuddet fra kommunen vil bære præg af et mindre medlemstal. Budgettet godkendt uden anmærkninger
 
  1. Bestyrelsens forslag om ændringer til vedtægterne, Blev vedtaget uden kommentarer.
          De reviderede vedtægter kan ses på hjemmesiden under 
          Ishøj Svømmeklub/ Bestyrelse/ Vedtægter
  1. Valg til bestyrelsen:
 
           Allan Nielsen blev valgt for 2 år.
           Charlotte Pedersen blev valgt for 2 år.
           Kristina Holm blev valgt for 2 år
 
           Valg af Suppleanter:
 
            Dan Andersen blev valgt for 1 år
            John Gath blev valgt for 1 år
            Mads Andersen blev valgt for 1 år.
            Christian Irgang-Dahlin blev valgt for 1 år.
 
 
Det er glædeligt at nye kræfter har meldt sig til arbejdet, med at drive Ishøj Svømmeklub, og tilhørende elite-startfællesskab (GTI).
 
  1. Valg af revisor:
 
           Birgit Kildholt har fortsat 1 år tilbage.
 
 
  1. Eventuelt:
 
           Ingen emner under dette punkt.

 


 
 
 
Formandens beretning
Ishøj Svømme Klub 2016
 
 
 
Indledning:
Endnu en sæson i Ishøj Svømme Klub (ISK) er i gang. Sæsonen har alt andet end været normal idet at Ishøj Svømmehal har været lukket i en længere periode grundet renovering.
Vi havde forud for lukning af svømmehallen en god dialog med Ishøj Kommune, der gjorde, at vi fik tilbudt vandtid i Vestbadet i efteråret og i Taastrup svømmehal fra januar måned 2017.
Det har gjort, at vi i efteråret kunne tilbyde svømmeundervisning til begynder, let øvede og øvede voksenhold samt et lille udvalg af børnehold (6 styks) i Vestbadet, samt at vi i Taastrup Svømmehal har haft svømmeundervisning til begynder, let øvede og øvede voksenhold.
Der har været rimelig godt tilslutning til holdene, så alt taget i betragtning, har det været tilfredsstillende.
 
Medlemstal:
Medlemstallet for 2016 er grundet ombygningen faldet voldsomt.
 
Økonomi:
Resultatet for 2016 ender med et underskud. Mere orientering ved Charlotte Pedersen (Kasserer)
 
Resultater:
Konkurrencesvømningen i Ishøj har på trods af lukning af svømmehallen via GTI hentet nogle flotte resultater hos flere af vores svømmere.
 
Ved Øst kortbanemesterskab i oktober 2016 opnåede Mathias Fagerberg Guld i 50 bryst & 100 fri samt bronze i 50 fri.
 
Handicapsvømmer Jonas Larsen hentede 1 sølvmedalje i 150 meter IM og bronze i 50 meter ryg ved EM i maj 2016.
I september 2016 hentede Jonas 1 bronzemedalje i 150 meter IM ved PL i Rio – super godt gået.

  
Trænersiden:
Vi har kun brugt meget få trænerkræfter denne sæson grundet lukningen af svømmehallen. Dog har vi bevaret en vis tilknytning til trænerstaben via vores samarbejde med Tune og Greve svømmeklubber.
 
Vores svømmeskoleleder valgte umiddelbart inden afslutning på sæsonen og svømmehallen lukkede, at opsige sin stilling.
Det gjorde, at vi under lukningen, hvor vi ikke har haft så mange indtægter, også kunne spare nogle omkostninger. Samtidig gav det os tid til at overveje situationen, og gav os god tid til at forberede sæsonen, når svømmehallen åbner igen.
Vi har ansat en ny svømmeskoleleder, Dorthe, som har været med til at planlægge opstarten af den korte sæson frem mod sommeren, og også den efterfølgende opstart af sæson 2017-18.
 
 
Afslutning:
Ishøj svømmehal er genåbnet, og vi har startet en kort sæson op fra 27/3 til 31/5, hvor der er blevet udbudt ca. 270 pladser, og der har været en rigtig fin tilslutning af medlemmer, så det tegner positivt for fremtiden.
 
 
Venlig Hilsen
Dan Andersen (Formand)
 

 
REGNSKAB FOR ISHØJ SVØMME KLUB 2016 OG BUDGET 2017
             
               
  REGNSKAB 2015   BUDGET 2016 REGNSKAB 2016   BUDGET 2017  
               
INDTÆGTER:              
Kontingent 543.410   448.000 267.252   293.700  
Kommunalt tilskud 2015 143.050   135.000 151.550   109.000  
Ishøj Idrætsråd     0     0  
Kursusrefusion     0     0  
Indtægt uddelingsopgaver   0     0  
Stævner     0     0  
Div. salg     0     0  
Renter 326   0 0   0  
IALT 686.786   583.000 418.802   402.700  
               
UDGIFTER:              
Lønninger 561.091   540.000 488.086   431.700  
Køb vendeplader 0   0 0   0  
Stævner, licenser 1.705   1.000 16.000   0  
Inspirationsdag  1.620   1.600 0   0  
Præmier & Nåle 1.620   1.600 0   0  
Hjælpemidler 2.910   0 0   0  
Kontor & Porto 12.546   12.500 16.384   15.000  
Forsikringer 0   0 0   0  
Bank & dankortgebyrer 1.848   1.900 1.447   2.000  
Møder 4.093   4.000 694   3.500  
Foreningskontingenter 10.835   11.000 0   11.000  
Brochure/Annonce 6.959   7.000 625   7.500  
Kurser 9.300   10.000 2.400   5.000  
Telefon & internet 1.682   2.000 0   1.500  
Repræsentation 0   0 0   0  
Personaleomkostninger 9.878   10.000 1.282   5.000  
Beklædning 0   0 0   0  
Bassinprøver 2.500   2.500 0   2.500  
Diverse 0   0 2.906   0  
IALT 628.587   605.100 529.824   484.700  
               
OVER-/UNDERSKUD (-) 58.199   -22.100 -111.022   -82.000  
               
               
STATUS pr. 31.12.2016            
AKTIVER:        PASSIVER:      
Kassebeholdning 0      Feriepenge   1.500  
EIK bank 0      A-skat, ATP & AM-bidrag 955  
Lån & Spar bank 0      Kreditorer   15.122  
Danske Bank 0      Beviser svømmere 0  
Nykredit Bank 398.287      Kontingent 2016   5.950  
Debitorer 0      Jubilæumsgaver   0  
Tilgodehavende GTI 0      Egenkapital   374.760  
               
BALANCE 398.287         398.287  
 
Ishøj den. 30/3-2017          
           
           
Dan Andersen        Charlotte Pedersen 
Formand       Kasserer  
           
           
Allan Nielsen        Johnny Fagerberg
           
           
Maggie Tran          
             
             
             
    Regnskabet for Ishøj Svømmeklub for året 2016 er revideret. 
    Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger
             
             
      Ishøj den      
             
Birgit Kildholt             
Revisor             
Svømmeskolen tilbyder undervisning til både børn og voksne.