Referat af ordinær generalforsamling i

    Ishøj svømmeklub d. 14. Marts 2018


1.   Christian Irgang-Dahlin blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt i overensstemmelse med vedtægterne.

2.   Formandens skriftlige og mundtlige beretning blev godkendt uden yderligere spørgsmål.

3.   Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for 2017. Samt budgettet for 2018. Regnskabet og budget blev godkendt uden anmærkninger. Både regnskab og budget bærer stadig præg af svømmehallens lukkeperiode, og deraf et mindre antal medlemmer, samt en forkortet forårssæson.


4.   Valg til bestyrelsen:
 

       John Gath blev valgt for 2 år.

       Mads Andersen blev valgt for 2 år.

 

       Valg af Suppleanter:
 

       Dan Andersen blev valgt for 1 år.

       Christian Irgang-Dahlin blev valgt for 1 år.

 

       Det er glædeligt at nye kræfter har meldt sig til arbejdet, med at drive Ishøj             Svømmeklub, og tilhørende elite-startfællesskab (GTI).

 

       Vi takker Maggie Tran og Johnny Fagerberg for det gode arbejde, de har lagt         i Ishøj Svømmeklub.


       5.   Valg af revisor:
 

       Birgit Kildholt blev valgt for 2 år.       6.   Eventuelt:

      Ingen emner under dette punkt.

 


 

Formandens beretning
ISK 2018
 
 
Indledning:

Efter en længere lukke periode i Ishøj Svømmehal, startede svømmeskolen op i foråret 2017 med en kort sæson. Efter sommerferien startede den ordinære sæson op med holdtilbud for både børn og voksne. Det er glædeligt at se at der hver uge er 450 medlemmer i vandet på klubbens svømmehold.
 
Medlemstal:
 
Antallet af medlemmer er i 2017 opgjort til 449 og er faldende fra 2016 (729) som en naturligt konsekvens af ombygningen og lukningen af svømmehallen. Vi kan heldigvis allerede nu glæde os over at vi i dette første halv af 2018 har fået 28 flere medlemmer og de betyder at vi på bare en halv sæson er oppe på 477 medlemmer excl. Vores svømmere i GTI
 
De 449 medlemmer er fordelt på sæsonens fordelt på svømmeklubbens 48 hold:
 
39 børne hold
1 Delfinhold
1 Ungdomshold
1 træner-boble-hold
6 voksen hold
 
18 trænere/hjælpetrænere
 
Beregning:
 
Udover at starte sæsonen op i en ny renoveret svømmehal, med de opstartsproblemer der kan følge med det, var svømmeskolens trænere også spændte på at skulle undervise efter et nyt undervisningsmateriale. Nu skulle der være mere fokus på leg og alternativ øvelser. Det har gennem sæsonen vist sig at gøre en kæmpe forskel på holdene, hvor svømmerne er blevet dygtigere og mere trygge og frie i vandet, og en positiv sidegevinst ved denne læringsform er at vi oplever at ”det er blevet meget sjovere at gå til svømning”.
 
Svømmeskolen har i løbet af sæsonen afholdt julearrangement og mærkesvømning for svømmeskolens medlemmer, og i den indeværende uge er der ”forældre-kigge-på-dag” i svømmehallen. Svømmehallen er til daglig kun for brugere i badetøj, men i samarbejde med svømmehallen er det blevet muligt at invitere forældre og pårørende ind i hallen, så de kan se hvad børnene har lært på holdene gennem sæsonen.
 
Klubbens talenthold, Delfinholdet er også kommet godt i gang. Der er nu tilmeldt 15 svømmere på Delfinholdet.
 
Ungdomsholdet som er en ny satsning i klubben for unge i alderen 13-15 år er også så småt i udvikling, og vi håber at der kommer tilgang på Ungdomsholdet i den kommende sæson.
 
Vi har i år på forsøgs basis lavet et ”træner-boble-hold” for vores 18 trænere, hjælpetrænere og tidligere  elite svømmer i GTI, dette for at for give trænerne et godt sammenhold. Vi er startet op med 1-2 træningspas ugentligt. Det er vel blevet vel modtaget og vi forventer at fortsætte projektet i næste sæson.
 
Økonomi:
Der er et underskud i 2017 på 121 tkr. som følge af svømmehallen har været lukket men vi forventer at 2018 bliver resultatet tæt på 0,00 kr – mere Orientering ved klubbens kasser Charlotte Pedersen.
 
Jeg vil afslutningsvis takke forældre, svømmere og instruktører for et godt samarbejde de seneste år.
 
Med venlig hilsen
Allan Nielsen
 

REGNSKAB FOR ISHØJ SVØMME KLUB 2017 OG BUDGET 2018
             
REGNSKAB 2016 BUDGET 2017 REGNSKAB 2017 BUDGET 2018
INDTÆGTER:
Kontingent 267.252 293.700 303.635 493.000
Kommunalt tilskud 2015 151.550 109.000 104.800 95.000
Ishøj Idrætsråd 0 0
Kursusrefusion 0 900 4.000
Indtægt uddelingsopgaver 0 0
Stævner 0 0
Div. salg 0 0
Renter 0 0
IALT 418.802 402.700 409.335 592.000
UDGIFTER:
Lønninger 477.789 431.700 237.654 300.000
Tilskud GTI  0 251.462 255.000
Køb vendeplader 0 0 0
Stævner, licenser 24.000 0 0
Inspirationsdag  0 0 0
Præmier & Nåle 0 0 0
Hjælpemidler 615 0 7.901 3.000
Kontor & Porto 10.596 15.000 12.036 13.500
Forsikringer 0 0 0
Bank & dankortgebyrer 1.867 2.000 2.356 2.500
Møder 1.667 3.500 501 2.000
Foreningskontingenter 8.749 11.000 4.768 9.000
Brochure/Annonce 625 7.500 0 0
Kurser 2.400 5.000 8.350 10.000
Telefon & internet 0 1.500 45 0
Repræsentation 0 0 0 0
Personaleomkostninger 2.495 5.000 2.869 3.000
Beklædning 0 0 0 0
Bassinprøver 0 2.500 2.000 2.000
Diverse 0 0 0
IALT 530.803 484.700 529.942 600.000
OVER-/UNDERSKUD (-) -112.001 -82.000 -120.607 -8.000
STATUS pr. 31.12.2017
AKTIVER:  PASSIVER:
Kassebeholdning 0  Feriepenge 8.355
EIK bank 0  A-skat, ATP & AM-bidrag 6.333
Lån & Spar bank 0  Kreditorer 2.599
Danske Bank 0  Beviser svømmere 0
Nykredit Bank 479.521  Kontingent 2017 224.035
Lager T-Shirts 8.988  Jubilæumsgaver 0
Tilgodehavende GTI 7.486  Egenkapital 254.673
BALANCE 495.995 495.995

Ishøj den 07. marts 2018
Allan Nielsen  Charlotte Pedersen 
Formand Kasserer
         Maggie Tran Johnny Fagerberg Kristina Holm
Regnskabet for Ishøj Svømmeklub for året 2017 er revideret. 
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger
Ishøj den 07. marts 2018
Birgit Kildholt 
Revisor 
   
               
Svømmeskolen tilbyder undervisning til både børn og voksne.